Jordbruksoppgjøret 2024

Produksjonen av økologisk melk gikk ned med 2,9 millioner liter til 41,8 millioner liter i 2023. Anvendelsesgraden, altså andelen som ble solgt videre som økologisk melk, var på 66,9 prosent, ifølge statistikk fra Landbruksdirektoratet.

Peker på offentlige innkjøp som motor
for økt omsetning av økologiske matvarer

Formuleringen i bøndenes krav er forsiktig, men likevel tydelig: Produksjon og omsetning av norske, økologiske matvarer bør økes gjennom offentlige innkjøp.   

Publisert Sist oppdatert

Kort om nasjonal strategi for økologisk jordbruk

  • Arbeidet med utvikling av økologisk jordbruksproduksjon i Norge bygger på Nasjonal strategi for økologisk jordbruk fra 2018. 
  • Strategien har tre innsatsområder: kunnskap og kompetanse, legge til rette for økologisk produksjon og utvikling av en effektiv verdikjede. 
  • Den ble evaluert av Oxford Research i 2023. Landbruks- og matdepartementet skal revidere strategien i løpet av inneværende år. Revidert strategi skal etter planen gjelde fra 2025. 
  • Økologisk matproduksjon utgjør en del av matmangfoldet og er utpekt som en sentral spydspiss for utvikling av bærekraftige produksjonsløsninger. 
  • I Meld. St. 11 (2023–2024), strategien for økt selvforsyning av jordbruksvarer, understrekes det at et viktig element i strategien for økt selvforsyning er å arbeide med markedsretting mot forbrukere som etterspør mat i ulike kategorier og prisklasser, herunder økologisk mat. 
  • Store deler av forbruket av økologisk mat her til lands er per i dag dekket av import, også varer det er mulig å produsere i Norge.

Kilde: statens tilbud til bondeorganisasjonene

Det er ingen hemmelighet at svenskene ligger et hav foran oss når det kommer til forbruk av økologiske matvarer. Mye av forklaringen kan ligge i at det offentlige er en stor innkjøper og dermed en sterk «motor» som legger til rette for økt forbruk.

Noe å lære av svenskene?

I offentlig sektor i Sverige var 37,4 prosent av alle råvareinnkjøp økologiske i 2022, ifølge Debio. Det utgjorde omtrent 4 av 10,8 milliarder svenske kroner. 

Ikke nok med det: Svenskene har en nasjonal målsetting om at innen 2030 skal 60 prosent av innkjøpene til offentlige kjøkken være økologiske. I tillegg har kommuner og fylker egne mål, enkelte med høyere ambisjonsnivå enn det statlige.

Ligger til rette for offentlige innkjøp

Selv om Lov om offentlige anskaffelser (LOV) gir det offentlige i Norge muligheten til å kjøpe økologiske mat- og drikkevarer, har det så langt ikke hatt den ønskede effekt.  

I sitt krav til staten slår jordbrukets forhandlingsutvalg fast at norsk landbruk «de siste to årene har opplevd redusert omsetning for de fleste økologiske produkter». Og peker på hvor viktig det er at det er samsvar mellom økoproduksjon og det økomarkedet etterspør, altså forbrukernes vilje til å betale.

Det er fortsatt en utfordring å etablere effektive verdikjeder for sentrale økologiske produksjoner, herunder økologisk korn og melk.

Hentet fra statens tilbud til bøndene

«Uten at markedsutfordringene løses, vil det være krevende å øke produksjon og omsetning av norske økologiske varer», fremhever bondeorganisasjonene i kravet og legger til at  innsatsen først og fremst må rettes mot tiltak som kan øke etterspørselen etter norskproduserte økologiske landbruksvarer.

Etterlyser tall over øko-import

Noen av tiltakene, mener bøndene, bør legges inn i Nasjonal strategi for økologisk landbruk som er under revidering akkurat nå (se faktaboks ved siden av):

  • Få på plass statistikk for norskproduserte og omsatte økologiske varer for å kunne evaluere strategiens hovedmål, som er å produsere det markedet etterspør. 
  • Få på plass statistikk på import av økologiske varer. 
  • Legge til rette for økt omsetning av norske økologiske produkter gjennom offentlige innkjøp.

Det gjenstår å se om forhandlingene mellom partene i jordbruksoppgjøret vil munne ut i konkrete innkjøpsmål eller en form for marsjordre for myndighetenes innkjøpere. Tilbudet fra staten så langt tyder ikke på det.

Forhandlingsfristen går ut 16. mai.

Powered by Labrador CMS