Jordbruksoppgjøret 2024

Slik det ser ut nå, kan Nina Sundqvist, administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat, glede seg over økte statlige bevilgninger slik at stiftelsen kan gjøre den jobben den er satt til å gjøre.

Kan regne med økte statlige bevilgninger

Ett av bøndenes krav under årets jordbruksoppgjør er at staten øker bevilgningen til Stiftelsen Norsk Mat for 2025 fra 71 til 78 millioner kroner. Statens forhandlere har allerede sagt ja i sitt tilbud, men knytter også nye arbeidskrav til beløpet.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som har som formål å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon og synliggjøre konkurransefortrinn og opprinnelse overfor forbrukerne. 

Stiftelsen Norsk Mat administrerer Kvalitetssystem i landbruket (KSL), merkeordningene Nyt Norge, Beskyttede betegnelser og Spesialitet. 

Stiftelsen har dessuten ansvar for faktabasert informasjon om økologisk mat til forbrukere, for godkjennings- og merkeordningen Inn på tunet og for drift og utvikling av databasen lokalmat.no.

Strategisk verktøy

I sitt krav til staten understreket jordbrukets forhandlingsutvalg hvor viktig det er at Stiftelsen Norsk Mat også framover brukes som et «strategisk verktøy som er felles for hele det norske landbruket for å øke norskandelen i markedet for landbruksvarer».

Og fulgte opp ved å foreslå en økt bevilgning til Norsk Mat fra 71 til 78 millioner kroner for neste år, noe staten sa ja til i sitt tilbud noen dager senere. 

Det endelige svaret ventes 16. mai når forhandlingsfristen går ut.

I kravet sitt forutsetter bøndene blant annet at stiftelsen bruker noen av midlene til 

  • å opprettholde antall eksternrevisjoner gjennom Kvalitetssystem i landbruket (KSL), og at nødvendig utvikling av KSL fortsatt har prioritet i stiftelsens arbeid. KSL er bondens system for å dokumentere kvaliteten i driften (red. anm.).
  • at stiftelsen fortsetter jobben med å markedsføre kvalitetsmerkene «Spesialitet» og «Beskyttet betegnelse».

Jordbrukets forhandlingsutvalg påpekte dessuten at Stiftelsen Norsk Mat måtte settes i stand til «å sikre konkurransekraft til norsk matproduksjon ved å utvikle revisjonsløsninger, forenkle og oppdatere KSL som system». 

Utviklingen av KSL, med tilhørende digitale løsninger, vil kreve en investering på 3,3 millioner kroner i 2025, mener bondeorganisasjonene.

Partene enige om retningen

Statens forhandlingsutvalg har altså foreslått å øke bevilgningen til Stiftelsen Norsk Mat med 7 millioner kroner for 2025, for å forsterke arbeidet på de områdene som bøndene trakk fram – nemlig utvikling av Kvalitetssystem for landbruk og markedsføring av de to nevnte kvalitetsmerkene.

Stiftelsens arbeid med økologisk mat

  • Stiftelsen Norsk Mat har ansvaret for å arbeide med forbrukerrettet informasjon om økologisk mat.
  • Den er gitt et koordinerende ansvar for å systematisere og gjøre tilgjengelig fakta og dokumentasjon om økologisk mat.
  • Norsk Mat har etablert et redaksjonsråd for informasjonsarbeidet. Det legges til grunn at dette bidrar til god dialog mellom relevante aktører på området, understreker staten i tilbudet sitt til bondeorganisasjonene. 
  • Omsetningsrådet oppfordres til fortsatt å delta i spleiselaget med avtalepartene om den forbrukerrettede informasjonsvirksomheten og bidra med støtte til dette arbeidet, understreker statens forhandlingsutvalg.

Når det gjelder utviklingen av ordningen Beskyttede betegnelser, legger statens forhandlingsutvalg imidlertid til grunn «at merkeordningen Nyt Norge samfinansieres av Omsetningsrådet, merkebrukerne og dagligvarehandelen, i tråd med planen styret i Norsk Mat har lagt opp til». 

Skal utrede merkeordning for serveringsbransjen

Statens forhandlingsutvalg foreslår dessuten at Stiftelsen Norsk Mat får i oppdrag å utrede en nasjonal merkeordning for norsk mat til bruk i serveringsbransjen. 

Dermed følger regjeringen opp sin stortingsmelding «Strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer» fra mars i år.      

I stortingsmeldingen vises det blant annet til at  mange forbrukere opplyser at de ønsker å støtte norsk matvareproduksjon. Kunnskap om hvor matvarene kommer fra, vil derfor styrke konkurransekraften til norsk mat, mener statens forhandlere og ramser opp stiftelsens styrker: 

Stiftelsen Norsk Mat forvalter flere merkeordninger som blant annet synliggjør norsk matproduksjon mot forbruker og dermed bidrar til målet om økt selvforsyning, til å bygge Matnasjonen Norge og til å nå omsetningsmålet for lokalmat.

Powered by Labrador CMS